• ภาษาไทย
    • English
ผลงานและรางวัล
Publications/Innovations/Award
สิ่งอำนวยความสะดวก
FACILITIES

หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
       สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
           1. ชื่อหลักสูตร
                 1.1 ชื่อภาษาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต    สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล
                 1.2 ชื่อภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts Program in English for International Communication
            2. ชื่อปริญญา
                 2.1 ชื่อเต็มภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
                 2.2 ชื่อย่อภาษาไทย ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล)
                 2.3 ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ Bachelor of Arts (English for International Communication)
                 2.4 ชื่อย่อภาษาอังกฤษ B.A. (English for International Communication)
            3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 
                  สาขาศึกษาทั่วไป
                  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
                  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
           4. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                 4.1 ปรัชญาของหลักสูตร " เชี่ยวชาญภาษา มุ่งมั่นพัฒนา รักษาคุณธรรม นำความรู้สู่สากล " 
                 4.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
                      4.2.1  เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีให้มีความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษและเทคโนโลยี 
                                มีโลกทัศน์กว้างไกล เป็นคนดี มีจิตสาธารณะและรักงานบริการ
                     4.2.2  เพื่อปลูกฝังคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต ขยันหมั่นเพียร 
                                 และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคมสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
                     4.2.3  เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อการศึกษาต่อในระดับสูง
                                และสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอุตสาหกรรมบริการและอื่น ๆ โดยตระหนักในคุณค่า
                                ของสิ่งแวดล้อม ศิลปะ วัฒนธรรมของไทยและนานาชาติ
           5. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
               5.1  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)
               5.2  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจหรือภาษาต่างประเทศ โดยวิธีการเทียบโอนผลการเรียน
               5.3  มีคุณสมบัติอื่น ๆ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2551