ข่าวรับสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 10/10/2019 - 04:47

ประกาศรับสมัครจ้างบริการ พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน ๒ ราย พนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร จำนวน ๑ ราย และพนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ ราย

                                 หลักฐานการสมัคร

พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไปและพนักงานรับผิดชอบดูแลอาคาร

  1.  รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                              จำนวน 1      รูป
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ
  3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
  4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

        พนักงานขับรถยนต์

1. รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว                               จำนวน 1      รูป

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                  จำนวน  1      ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน                               จำนวน  1      ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 1      ฉบับ

5. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ประเภท ๓ ที่ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ672.62 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 10/01/2019 - 11:49

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ96.94 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/24/2019 - 05:09

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช จำนวน 2 ราย คือ

1. พนักงานประจำหอพักชาย    จำนวน 1 ราย

2. พนักงานประจำหอพักหญิง   จำนวน 1 ราย

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ435.7 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 13:21

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ  ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 13:19

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 รายการ 

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 07:17

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 4 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 07:11

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 17 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยรัตภูมิ

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 07:10

 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการพนักงาน จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะศิลปศาสตร์

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 07:07

 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการช่างเทคนิคประจำอาคาร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

รับสมัครงาน-ไสใหญ่: ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 05:49

ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างบริการ จำนวน ๓ งาน 

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย

2. พนักงานดูแลความสะอาดทั่วไป จำนวน 1 ราย

3. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 งาน

แนบไฟล์เอกสาร:  AttachmentSize PDF icon ประกาศ553.96 KB ข่าวสมัครงาน

รับสมัครงาน-ตรัง: ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ จำนวน 84 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Mon, 09/23/2019 - 05:11

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศผลการพิจารณาจ้างเหมาบริการ.PDFข่าวสมัครงาน/ผลDate: Monday, September 23, 2019 - 09:00 to Tuesday, October 8, 2019 - 09:00

รับสมัครงาน-กองบริหารงานบุคคล: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร ภาคการสอบภาษาอังกฤษ และภาคการสอบข้อเขียน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 09/19/2019 - 12:00

 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรร  ภาคการสอบภาษาอังกฤษ  และภาคการสอบข้อเขียน  ครั้งที่ ๗/๒๕๖๒  คลิกที่นี่

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/13/2019 - 12:45

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 รายการ

รับสมัครงาน-ตรัง: แก้ไขประกาศจ้างเหมาบริการ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย - Fri, 09/13/2019 - 12:41

แก้ไขประกาศจ้างเหมาบริการ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: PDF icon ประกาศแก้ไขจ้างเหมาบริการ.pdfข่าวสมัครงาน/ผลDate: Friday, September 13, 2019 - 16:45 to Monday, September 30, 2019 - 16:45

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Thu, 09/12/2019 - 13:12

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 อัตรา

รับสมัครงาน-กองคลัง: ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำอาคารและสถานที่ จำนวน 2 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย - Tue, 09/10/2019 - 05:18

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง รับสมัครพนักงานประจำอาคารและสถานที่ จำนวน 2 อัตรา