• ภาษาไทย
    • English

คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

คู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน

1.งานรับนักศึกษาใหม่
2.งานเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
3.งานประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
4.งานประกันคุณภาพภายใน ระดับคณะ
5.งานวิจัย
6.งานบริการวิชาการ
7.งานการเงินและบัญชี
8.งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ
9.งานนโยบายและแผน
10.งานพัสดุ
11.งานทุนการศึกษา
12.งานกิจกรรมเสริมหลักสูตร
13.งานทะเบียนนักศึกษา
14.การจัดทำโครงการสอน
15.งานฝึกประสบการวิชาชีพ สหกิจศึกษา

 

คู่มือการให้บริการของบุคลากรสายสนับสนุน

1.การขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา
2.การขอเสนองบโครงการบริการวิชาการ
3.การให้บริการแผนกประชาสัมพันธ์
4.การให้บริการงานสารสนเทศ
5.การเขียนใบคำร้องของนักศึกษา