• ภาษาไทย
    • English
EDUCATION
AWARD
FACILITIES

Curruculum

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
(หลักสูตรฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2555)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
คณะ/สาขา    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์
    
หมวดที่1ข้อมูลทั่วไป

1.  รหัสและชื่อหลักสูตร
    ชื่อภาษาไทย:    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
    ชื่อภาษาอังกฤษ:    Bachelor of Science Program in Information Technology   

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
        ชื่อเต็มภาษาไทย:        วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ)  
        ชื่อย่อภาษาไทย:             วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
        ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ:         Bachelor of Science (Information Technology) 
        ชื่อย่อภาษาอังกฤษ:          B.Sc. (Information Technology)
3.  จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร
    135 หน่วยกิต

4.  รูปแบบของหลักสูตร

1.1  รูปแบบหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตร  4  ปี
1.2  ภาษาที่ใช้ภาษาไทย
1.3  การรับเข้าศึกษารับนักศึกษาไทย และ/หรือนักศึกษาต่างประเทศ
1.4  ความร่วมมือกับสถาบันอื่นเป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัย
1.5  การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว


5.  หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน

5.1  หลักสูตร
5.1.1 จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร        135หน่วยกิต
5.1.2  โครงสร้างหลักสูตร
                    1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป        34  หน่วยกิต
1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม        3 หน่วยกิต
1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์    6  หน่วยกิต
1.3  กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทักษะเชิงตัวเลข และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    6  หน่วยกิต
1.4  กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ        3หน่วยกิต
1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม        3หน่วยกิต
1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย        1 หน่วยกิต
1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร        12  หน่วยกิต
                    2.  หมวดวิชาเฉพาะ        95หน่วยกิต
2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ        12หน่วยกิต
2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับ        53หน่วยกิต
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก        30หน่วยกิต
                    3.  หมวดวิชาเลือกเสรี        6  หน่วยกิต
5.1.3  รายวิชา
                    1.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป    34  หน่วยกิต
1.1  กลุ่มความรู้ตามหลักจริยธรรม    จำนวน 3  หน่วยกิต

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-021-001    จริยธรรมสำหรับมนุษย์    3(3-0-6)
                     Ethics for Human Beings    

1.2  กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-021-002    มนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพ    3(3-0-6)
                     Human Relations and Personality Development    
01-021-003    ไทยศึกษา    3(3-0-6)
                     Thai Studies    
01-021-004    วรรณกรรมไทย    3(3-0-6)
                     Thai Literature    
01-021-005     จิตวิทยาทั่วไป    3(3-0-6)
                      General Psychology    

01-021-006    พฤติกรรมของมนุษย์      3(3-0-6)
                     Human Behavior    
01-022-001    วัฒนวิถีแห่งการดำรงชีวิต    3(3-0-6)
                     Life Style Enhancement    
01-022-002    สันติภาพและความมั่นคงของมนุษย์    3(3-0-6)
                     Peace and Human Security    
01-022-003    สังคมกับการปกครอง    3(3-0-6)
                    Society and Government    
01-022-004    เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)
                     Economics for Everyday Use    
01-022-005    กฎหมายและระบบของกฎหมาย    3(3-0-6)
                     Law and Legal Systems    


1.3  กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิง
ตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 6  หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-031-001    คณิตศาสตร์ทั่วไป    3(3-0-6)
                     General Mathematics    
02-031-002    สถิติในชีวิตประจำวัน    3(3-0-6)
                    Statistics for Everyday Use    
02-032-001    เคมีทั่วไป    3(2-2-5)
                     General Chemistry    
02-032-002    ฟิสิกส์ทั่วไป    3(2-2-5)
                    General Physics        
02-032-006    มนุษย์และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ    3(3-0-6)
                    Man and Biological Science    
02-032-007    สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร    3(3-0-6)
                    Environment and Resources Management
02-032-008    แหล่งพลังงานทางเลือก    3(3-0-6)
                    Alternative Energy Sources    
01-033-001    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา    3(3-0-6)
                    Information Technology for Study Skills    

1.4 กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ  จำนวน 3หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-040-001    ปัจจัยและสิ่งเติมเต็มสำหรับมนุษย์    3(3-0-6)
                     Human Essence and Fulfillment    
01-040-002    วิธีการเรียนรู้    3(3-0-6)
                     Learning Methods    
01-040-003    มนุษยสัมพันธ์เพื่อการดำรงชีวิต    3(3-0-6)
                    Human Relations for Living    
01-040-004    มนุษย์กับสังคม    3(3-0-6)
                    Man and Society    
01-040-005    เอเชียอาคเนย์ศึกษา    3(3-0-6)
                    Southeast Asian Studies    
01-040-006    ชีวิตกับเศรษฐกิจพอเพียง    3(3-0-6)
                    Life and Sufficiency Economy    
02-040-007    มนุษย์กับผลิตภัณฑ์เคมี    3(3-0-6)
                    Man and Chemical Products    
02-040-008    มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม    3(2-2-5)
                    Man and Environment    
05-040-009    การเป็นผู้ประกอบการ    3(3-0-6)
                    Entrepreneurship    


1.5  กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมจำนวน 3หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

01-021-007    วัฒนธรรมและขนบประเพณีของภาคใต้    3(3-0-6)
                     Southern Cultures and Traditions    
01-021-008    อารยธรรมไทยในบริบทโลกาภิวัตน์    3(3-0-6)
                    Thai Civilization in the Globalization Context    
01-021-009    สารัตถะแห่งความงาม    3(3-0-6)
                    Beauty Matters    
01-021-010    อรรถรสในงานศิลปะ    3(3-0-6)
                    Aesthetics in Art    
01-021-011    ดนตรีเพื่อชีวิต    3(2-2-5)
                    Music for Life    
01-021-012    ศิลปะการเล่นเงา    3(3-0-6)
                    Art of Shadow Play    


1.6  กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย จำนวน1 หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-023-001    พลศึกษา    1(0-2-1)
                     Physical Education    
01-023-002    ฟุตบอล    1(0-2-1)
                     Football    
01-023-003    บาสเกตบอล    1(0-2-1)
                    Basketball    
01-023-004    ตะกร้อ    1(0-2-1)
                    Takraw    
01-023-005    ฟุตซอล    1(0-2-1)
                     Futsal    
01-023-006    แบดมินตัน    1(0-2-1)
                    Badminton    
01-023-007    ว่ายน้ำ    1(0-2-1)
                    Swimming    
01-023-008    กอล์ฟ    1(0-2-1)
                     Golf    
01-023-009    กีฬาลีลาศ    1(0-2-1)
                    DanceSport    

01-023-010    แอโรบิกเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1)
                    Aerobic Dance for Health    
01-023-011    โยคะเพื่อสุขภาพ    1(0-2-1)
                     Yoga for Health    
01-023-012    การรักษาสุขภาพ    3(3-0-6)
                    Health Care    


1.7  กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร จำนวน12หน่วยกิต

ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
01-011-001    ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    3(3-0-6)
                     Thai Language for ommunication    
01-011-002    ทักษะการเขียน    3(3-0-6)
                     Writing Skills    
01-011-003    ศิลปะการพูด    3(3-0-6)
                     Art of Speaking    
01-312-001    ภาษาอังกฤษ1    3(3-0-6)
                    English I    
01-312-002    ภาษาอังกฤษ2    3(3-0-6)
                    English II    
01-312-003    สนทนาภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)
                    English Conversation    
01-312-004    ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)
                     Reading Skills in English    
01-312-005    ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ    3(3-0-6)
                     Writing Skills in English    
01-312-006    ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน    3(3-0-6)
                     English for Work    
01-312-007    ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาบันเทิง    3(3-0-6)
                     English for Edutainment    
01-313-001    ภาษาจีน 1    3(3-0-6)
                    Chinese I    
01-313-002    ภาษาจีน 2    3(3-0-6)
                    Chinese II    
01-314-001    ภาษามลายู 1    3(3-0-6)
                    Malay I    
01-314-002    ภาษามลายู 2    3(3-0-6)
                    Malay II    
01-315-001    ภาษาญี่ปุ่น 1    3(3-0-6)
                    Japanese I            
01-315-002    ภาษาญี่ปุ่น 2    3(3-0-6)
                     Japanese II    
01-316-001    ภาษาเกาหลี 1    3(3-0-6)
                    Korean I    
01-316-002    ภาษาเกาหลี 2    3(3-0-6)
                    Korean II    
01-317-001    ภาษาฝรั่งเศส 1    3(3-0-6)
                     French I    
01-317-002    ภาษาฝรั่งเศส 2    3(3-0-6)
                    French II    
01-318-001    ภาษาเยอรมัน 1    3(3-0-6)
                    German I    
01-318-002    ภาษาเยอรมัน 2    3(3-0-6)
                    German II    
01-319-001    ภาษาสเปน 1    3(3-0-6)
                    Spanish I    
01-319-002    ภาษาสเปน 2    3(3-0-6)
                    Spanish II    


                    2.  หมวดวิชาเฉพาะ95หน่วยกิต

2.1  กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพจำนวน  12หน่วยกิต

ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-212-002    แคลคูลัส 1    3(3-0-6)
                     Calculus I    
02-411-101    พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)
                     Information Technology Fundamentals    
02-413-101    พื้นฐานการเขียนโปรแกรม     3(3-0-6)
                     Programming Fundamentals    
02-414-101    คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)
                     Mathematics and Statistics for Information Technology    


2.2  กลุ่มวิชาชีพบังคับจำนวน  53หน่วยกิต

 ให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้จำนวน 46 หน่วยกิต
02-411-102    กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(3-0-6)
                     Law and Ethics in Information Technology    
02-411-201    โครงสร้างระบบสารสนเทศ    3(3-0-6)
                     Information Systems Structure    
02-411-301    สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
                     Seminar in Information Technology    1(0-2-1)
02-412-201    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)
                     Computer Architecture    
02-412-202    ระบบดิจิตอลเบื้องต้น    3(2-2-5)
                    Introduction to Digital Systems    
02-412-203    ระบบปฏิบัติการ    3(2-2-5)
                    Operating Systems    
02-412-204    การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย    3(3-0-6)
                    Data Communication and Network    
02-412-205    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)
                     Human-Computer Interaction    
02-412-301    การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ     3(3-0-6)
                    Control and Security of Information Systems    
02-413-102    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์1    3(2-2-5)
                    Computer Programming I    
02-413-201    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์2    3(2-2-5)
                    Computer Programming II    
02-413-202    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    3(2-2-5)
                    Object-Oriented Programming Language    
02-413-203    ระบบฐานข้อมูล    3(3-0-6)
                     Database Systems    
02-413-301    การออกแบบและพัฒนาเว็บ    3(2-2-5)
                    Web Design and Development    
02-414-201    โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี    3(2-2-5)
                     Data Structure and Algorithms    
02-414-301    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ    3(3-0-6)
                     Systems Analysis and Design  

 
สำหรับนักศึกษาที่เลือกโครงงานให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 7 หน่วยกิต
02-414-401    การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(0-2-1)
                    Pre-Project in Information Technology    
02-414-402    โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-6-3)
                     Project in Information Technology    
02-411-401    ฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-40-0)
                    Internship in Information Technology    


สำหรับนักศึกษาที่เลือกสหกิจศึกษาให้ศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้ จำนวน 7 หน่วยกิต
02-411-402    การเตรียมสหกิจศึกษา    1(0-2-1)
                    Preparation for-Cooperative Education    
02-411-403    สหกิจศึกษา     6(0-40-0)
                     Cooperative Education    

   
2.3  กลุ่มวิชาชีพเลือก จำนวน30หน่วยกิต
          2.3.1  กลุ่มวิชาชีพเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้

02-421-001    ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟส    3(2-2-5)
                     MicrocomputerSystem and Interfacing    
02-421-002    กระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศ    3(3-0-6)
                     Information System Development Process    
02-421-003    ปัญญาประดิษฐ์    3(3-0-6)
                    Artificial Intelligence    
02-421-004    การโปรแกรมแบบวิชวลและเชิงวัตถุวิสัย    3(2-2-5)
                     Visual and Object-Oriented Programming    
02-421-005    การออกแบบและวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี    3(3-0-6)
                     Design and Analysis of Algorithms    
02-421-006    วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(3-0-6)
                     Software Engineering    
02-421-007    ระบบการจัดการฐานข้อมูล    3(2-2-5)
                     Database Management System    
02-421-008    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ    3(3-0-6)
                    Management Information System    
02-421-009    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    3(3-0-6)
                     Decision Support System    
02-421-010    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5)
                    Geographic Information System    
02-421-011    การสืบค้นสารสนเทศ    3(2-2-5)
                     Information Retrieval    
02-421-012    เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น    3(2-2-5)
                     Technologies for Web Application Development    
02-421-013    ซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ซ    3(2-2-5)
                     Open Source Software    
02-421-014    พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์    3(2-2-5)
                     Electronic Commerce    


2.3.2กลุ่มวิชาชีพเลือกเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-422-001    การถ่ายภาพดิจิตอลเบื้องต้น    3(2-2-5)
                     Basic Digital Photography    
02-422-002    โปรแกรมสำเร็จรูปทางเทคโนโลยีมัลติมีเดีย    3(2-2-5)
                     Application Software in Multimedia Technology    
02-422-003    พื้นฐานการออกแบบ    3(2-2-5)
                     Fundamental of Design    
02-422-004    การจัดแสงและกล้องสำหรับงาน 3 มิติ    3(2-2-5)
                     Lighting and Camera for 3 Dimensions    
02-422-005    การขึ้นโมเดล    3(2-2-5)
                     Modeling    
02-422-006    เทคโนโลยีมัลติมีเดียและภาพเคลื่อนไหว    3(2-2-5)
                     Multimedia and Animation Technology    
02-422-007    การออกแบบกราฟิก    3(2-2-5)
                     Graphic Design    
02-422-008    สื่อประสมและไฮเปอร์มีเดีย    3(2-2-5)
                     Multimedia and Hypermedia    
02-422-009    การจัดแสงเสมือนจริงสำหรับงาน 3 มิติ    3(2-2-5)
                     Virtual Lighting for 3 Dimensions           
02-422-010    วิดีโอและออดิโอเพื่องานมัลติมีเดีย    3(2-2-5)
                     Video and Audio for Multimedia    
02-422-011    การจัดองค์ประกอบศิลป์    3(2-2-5)
                     Elements of Art    
02-422-012    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก    3(2-2-5)
                    Graphic Programming    
02-422-013    การออกแบบบรรจุภัณฑ์    3(2-2-5)
                     Package Design    
02-422-014    เทคนิคการโฆษณาและจัดนิทรรศการ    3(2-2-5)
                     Advertisement and Exhibition Techniques    
02-422-015    คอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา    3(2-2-5)
                     Computer Application in Education    


2.3.3กลุ่มวิชาชีพเลือก เทคโนโลยีเครือข่าย ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้                
02-421-001    ระบบไมโครคอมพิวเตอร์และการอินเตอร์เฟส    3(2-2-5)
                     MicrocomputerSystem and Interfacing    
02-421-010    ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์    3(2-2-5)
                     Geographic Information System    
02-423-001    ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)
                     Computer Network Systems    
02-423-002    ระบบปฏิบัติการเครือข่าย    3(2-2-5)
                     Network Operating Systems    
02-423-003    โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับระบบงานเครือข่าย    3(2-2-5)
                     Package for Computer Network Systems    
02-423-004    เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต    3(2-2-5)
                    Internet Technology     
02-423-005    ระบบโปรโตคอล    3(2-2-5)
                     Protocal Systems    
02-423-006    ระบบไคลแอนท์-เซิร์ฟเวอร์    3(2-2-5)
                    Client-Server Systems    
02-423-007    การรักษาความปลอดภัยของเครือข่าย    3(2-2-5)
                     Network Security    
02-423-008    การออกแบบและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์    3(2-2-5)
                     Network Systems Development and Design    
02-423-009    เครือข่ายแบบไร้สาย    3(2-2-5)
                    Wireless Network    
02-423-010    การเขียนโปรแกรมบนระบบเครือข่าย    3(2-2-5)
                     Network Programming    
02-423-011    ระบบฝังตัว    3(2-2-5)
                     Embedded Systems    
02-423-012    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเครือข่าย  1    3(2-2-5)
                     SpecialTopic in Network TechnologyI    
02-423-013    หัวข้อพิเศษทางเทคโนโลยีเครือข่าย  2    3(2-2-5)
                     Special Topic in Network TechnologyII    


2.3.4กลุ่มวิชาชีพเลือก ระบบการจัดการข้อมูลและการประยุกต์ ให้เลือกศึกษาจากรายวิชาต่อไปนี้
02-421-003    ปัญญาประดิษฐ์    3(3-0-6)
                    Artificial Intelligence    
02-421-006    วิศวกรรมซอฟต์แวร์    3(3-0-6)
                    Software Engineering    
02-421-009    ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ    3(3-0-6)
                     Decision Support System    
02-421-011    การสืบค้นสารสนเทศ    3(2-2-5)
                    Information Retrieval    
02-421-012    เทคโนโลยีการพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น    3(2-2-5)
                    Technologies for Web Application Development    
02-424-001    โปรแกรมสำเร็จรูป    3(2-2-5)
                     Package Program    
02-424-002    การเขียนโปรแกรมเชิงวิชวล    3(2-2-5)
                    Visual Programming    
02-424-003    ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง    3(2-2-5)
                    Advanced Database Systems    
02-424-004    การประยุกต์ใช้ฐานข้อมูล    3(2-2-5)
                    Database Applications    
02-424-005    การใช้เทคโนโลยีฐานข้อมูลในการบริหารองค์กร    3(3-0-6)
                    Database Technology for Organization    
02-424-006    การจัดการเว็บไซต์
                    Website Management    3(2-2-5)
02-424-007    เหมืองข้อมูล    3(2-2-5)
                    Data Mining    
02-424-008    ระบบผู้เชี่ยวชาญ    3(2-2-5)
                     Expert Systems    
02-424-009    หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการจัดการข้อมูลและการประยุกต์  1    3(2-2-5)
                     Special Topics in Data Management Systems and Application I    
02-424-010    หัวข้อพิเศษทางด้านระบบการจัดการข้อมูลและการประยุกต์  2    3(2-2-5)
                     Special Topics in Data Management Systems and ApplicationII    


                    3.  หมวดวิชาเลือกเสรีจำนวน 6 หน่วยกิต
นักศึกษาเลือกศึกษารายวิชาใดก็ได้อีกไม่น้อยกว่า 6หน่วยกิต โดยเป็นรายวิชาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและหัวหน้าสาขา

5.1.4  แผนการศึกษา    
ปีการศึกษาที่  1
    ภาคการศึกษาที่ 1
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 1    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มทักษะทางกีฬาและสุขพลานามัย      1(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 1    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม    3(T-P-E)
02-411-101    พื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ            3(3-0-6)
02-413-101    พื้นฐานการเขียนโปรแกรม            3(3-0-6)
    รวม    19หน่วยกิต
    
    ภาคการศึกษาที่  2
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ทักษะเชิงตัวเลขและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ2    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 2    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้เชิงบูรณาการ/สหวิชาการ            3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    กลุ่มความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2    3(T-P-E)
02-414-101    คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ     3(3-0-6)
02-411-102    กฎหมายและจริยธรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ          3(3-0-6)
02-413-102    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1          3(2-2-5)
    รวม    21หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่ 2

    ภาคการศึกษาที่1
UU-VWX-YZZ    กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร 3    3(T-P-E)
02-212-002    แคลคูลัส 1           3(3-0-6)
02-412-201    สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)
02-412-202    ระบบดิจิตอลเบื้องต้น           3(2-2-5)
02-411-201    โครงสร้างระบบสารสนเทศ           3(3-0-6)
02-413-201    การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2           3(2-2-5)
02-414-201    โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี           3(2-2-5)
    รวม    21หน่วยกิต

    ภาคการศึกษาที่  2
UU-VWX-YZZ    กลุ่มทักษะทางภาษาและการสื่อสาร4    3(T-P-E)
02-412-203    ระบบปฏิบัติการ           3(2-2-5)
02-412-204    การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย    3(3-0-6)
02-412-205    ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์    3(3-0-6)
02-413-202    การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ           3(2-2-5)
02-413-203    ระบบฐานข้อมูล    3(3-0-6)
    รวม    18หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่3

    ภาคการศึกษาที่1
02-414-301    การวิเคราะห์และออกแบบระบบ           3(3-0-6)
02-412-301    การควบคุมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ    3(3-0-6)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 1    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 2     3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 3    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาเลือกเสรี 1    3(T-P-E)
    รวม    18  หน่วยกิต
    
    ภาคการศึกษาที่  2
01-021-001    จริยธรรมสำหรับมนุษย์    3(3-0-6)
02-413-301    การออกแบบและพัฒนาเว็บ    3(2-2-5)
02-411-301    สัมมนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก4    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 5    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 6    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาเลือกเสรี 2     3(T-P-E)
    รวม    19หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่4 (โครงงาน)

    ภาคการศึกษาที่1
02-411-401    ฝึกงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-40-0)
02-414-401    การเตรียมโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก7    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 8    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก9    3(T-P-E)
    รวม    13หน่วยกิต
    
    ภาคการศึกษาที่2
02-414-402    โครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ    3(0-6-3)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 10    3(T-P-E)
    รวม    6หน่วยกิต

ปีการศึกษาที่4 (สหกิจศึกษา)

    ภาคการศึกษาที่1
02-411-402    การเตรียมสหกิจศึกษา    1(0-2-1)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก7    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 8    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก9    3(T-P-E)
UU-VWX-YZZ    วิชาชีพเลือก 10    3(T-P-E)
    รวม    13หน่วยกิต
    
    ภาคการศึกษาที่2
02-411-403    สหกิจศึกษา    6(0-40-0)
    รวม    6หน่วยกิต